Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Vedanta’ Category

Hvem er jeg?

Who-am-I

Alle vet hvem de er. Det er det mest opplagte av alt. Alle vet de eksisterer og er bevisst. Eksistens og bevissthet har ingen begynnelse eller slutt, det bare er. Jeg er denne væren. Jeg er subjektet og alt annet er objekter. Jeg er det som aldri forandrer seg i en alltid forandrende verden.

Feielaktig tror det fleste likevel at de er kroppen og den bestemte personen med et navn, alder, kjønn, personlighet, stjernetegn, utdannelse, jobb, relasjoner, nasjonalitet, personummer og et sted og bo. Denne sammenblandingen mellom subjekt og objekt er uvitenhet og dualisme.

Det er ingenting jeg kan gjøre for å fjerne uvitenhet, den kan kun fjernes gjennom kunnskap av å forstå at verden er ikke-dualistisk. Det er den høyeste kunnskap å forstå at jeg er det.

I en ikke-dualistisk verden er det ingen adskilhet. Det finnes ikke en virkelighet utenfor denne hvor denne virkeligheten kan observeres. Jeg er denne virkeligheten. Når jeg forstår det blir jeg ingenting, men samtidig alt. Og det er alt.

Read Full Post »

Jeg er verdens lys….

Livet

Når jeg er lyset i livets filmprosjektor er jeg alle skuespillerne i filmen. Lyset i seg selv kan ikke oppleves, kun dets projeksjon. Verden er Selvet i manifestasjon. Hvis jeg vil oppleve meg selv – se på verden, den er hvem jeg er.

Read Full Post »

Memory

Det finnes to former for lykke. Den ene når du får det du vil ha. Den andre når du forstår at du er like lykkelig uten…….

Selv om nøkkelen til lykken er mistet en helt annen plass, foretrekker de fleste å lete under lyktestolpen hvor det er mest lys. Kanskje leter du også etter lykken på feil sted?

Vi søker lykke fordi vi føler oss mangelfulle. Følelsen av mangel oppstår fordi jeg tror jeg er kroppen og den personen med et navn, kjønn, alder, nasjonalitet, personlighet, utdanning, jobb, familie, relasjoner og et sted å bo. Denne personen er mangelfull, begrenset, isolert fra alt og alle. Egentlig er denne personen kun et tomt skall, en illusjon, en oppdiktet person og eksisterer kun som en mental forestilling om hvem jeg tror jeg er. Med en slik identitet er alltid noen penere, smartere, rikere og mer vellykket. Dessuten er kroppen begrenset. Den går ut på dato, kan bli syk og til slutt dør. Men dette er ikke hvem jeg er. Jeg er bevisstheten som vet om denne personen.

Denne uvitenheten og misforståelsen av hvem jeg er, gjør at jeg søker lykke utenfor meg selv i objekter i form av opplevelser og ting. Årsaken til alle mine problemer skyldes at jeg ikke får det jeg vil ha. Jeg prøver konstant, men resultatene av mine handlinger er ikke opp til meg. Om det var ville jeg hatt alt jeg ønsker meg.

Når drømmepartneren dukker opp blir jeg lykkelig. Det ser ut som lykken kommer fra partneren, fordi før var jeg ulykkelig og skulle partneren forlate meg blir jeg garantert ulykkelig igjen. Slik virker lykkeformelen: Når jeg får det jeg vil ha forsvinner begjæret, savnet, lengselen og følelsen av mangel. Derfor blir jeg lykkelig. Lykken har vært der hele tiden slik solen alltid skinner bak skyene. Lykken er ikke i objektet, men i meg. Jeg leter bare etter lykken feil sted.

Denne lykken gir tilfredsstillelse. Den er kortvarig og går alltid over. Tilbake er savnet etter å oppleve det en gang til. Ofte er smerten er proporsjonal med tilfredstillelsen. Slik blir livet et løpehjul av å oppnå mest mulig lykke og minst mulig ulykke. Det etterlater oss frustrerte fordi den underliggende følelsen av mangel forblir uendret. Denne lykken gir kortvarig tilfredsstillelse, men ingen varig tilfredshet.

Den andre formen for lykke oppstår ved å forstå at jeg er kilden til min egen lykke. Samtidig at jeg er ikke kroppen, tankene eller følelsene, men bevisstheten, eksistens og væren som vet om disse opplevelsene. Opplevelser er objekter som oppstår i meg slik en film på kino. Det kjekke med å se film er at jeg vet at det er en illusjon og er derfor fri og upåvirket av dramaet. Når jeg forstår at livets kino er på samme måte er jeg tilsvarende fri og upåvirket av opplevelser og kan nyte livet med glede, ro og trygghet.

Livet er en kontinuerlig strøm av forandring, men jeg er alltid den samme. Den jeg var da jeg var liten, ungdom, eldre og akkurat nå. All forandring kan kun skje i forhold til et fast punkt. Jeg er dette faste punktet uten begynnelse eller slutt, men bare ER.

Jeg er den samme før og etter en opplevelse. Det er ikke opplevelsen som gjør meg lykkelig selv om det ser slik ut. Lykke er min natur. Jeg kan ikke gjøre noe for å bli lykkelig. Alt jeg kan gjøre er å fjerne min uvitenhet. Uvitenhet fjernes gjennom kunnskap ved å forstå hvem jeg er.

Så hvorfor søke etter lykken i objekter utenfor meg selv, når lykken allerede er i meg selv? Hvorfor gå ut og kjøpe brus, når jeg har champagne i kjøleskapet?

Read Full Post »

Forside_small

Hva er meditasjon?
Hvorfor meditere?
Hvordan meditere

40 års erfaring med undervisning i meditasjon danner grunnlag for denne boken.
Gjennom tre deler gis en praktisk og teoretisk innføring. Her trekkes trådene tilbake til de opprinnelige kildene i de indiske visdomstradisjonene, de vediske skriftene, upanishadene og vedanta.

Vedanta er vitenskapen om bevissthet. Det er en systematisk prosess av selvrefleksjon basert på din egen erfaring av virkeligheten. Livets dypeste eksistensielle spørsmål finner her svar ved å løse det aller viktigste: Hvem er jeg?

Meditasjon er enkelt. Det er en metode til å komme mentalt i god form. Med et sinn preget av overskudd, optimisme, kreativitet, glede, konsentrasjon, disiplin, klarhet og ro. Her lærer du hvordan.

NB ! For innholdsfortegnelse og Innledning

MEDITASJON – Fra de opprinnellige kildene
Christian Paaske
240 sider
Pris: 380 kr – porto kommer i tillegg
Bestilling: paaske@online.no

Read Full Post »

Krishna

Bhagavad Gita er kremen av all åndelig litteratur. I dette klassiske verket fra de eldste indiske visdomstradisjonene finnes essensen av all åndelig søken og utvikling. Få krystallklar og transformerende innsikt i livets mest grunnleggende spørsmål:

Hvem er jeg?
Hva er meningen med livet?
Hvordan handle i verden?
Hva er lykke?
Hvordan bli fri?

Christian Paaske
Oversetter av Bhagavad Gita til norsk. Han har vært yoga- og meditasjonslærer siden 1980. Han er praktiserende astrolog og forfatter.

8 kvelder
Onsdag kl. 20 – 22.30
Start: 12. september
Sted: Boknaveien 62, Stavanger
Pris: 2.400 kr
Inkl. Boken Kunnskapens yoga, – en introduksjon til Bhagavad Gita og vedanta.
Begrenset deltakerantall

Påmelding:
E-post: paaske@online.no
Tlf: 452 14 757

Read Full Post »

Spirituality-and-Healing

Kreative, suksessfulle og lykkelige personer har ofte en ting til felles – de mediterer. Gjennom en dynamisk foredragsserie lærer du teknikker og kunnskap med kraft til å gi overskudd, klarhet og inspirasjon. Meditasjon riktig praktisert vil transformere ditt liv.

1. gang: Tilbake til kildene
Vedaskriftene og vedanta
Livet – et bevissthetsfenomen
Livets matrix – verden som illusjon
Dualisme – livets fangenskap
Jeg er kilden til lykke

Praksis: Meditasjon med pust og mantra

2. gang: Universet – hvor kommer vi fra?
Den åndelige verden – det kausale plan
Den sjelelige verden – det subtile plan
Den fysiske verden – det grove plan

Praksis: Mantra-meditasjon

3. gang: Mennesket – hvem er jeg?
Reinkarnasjon
Underbevisstheten – det kausale plan
Sinnets natur – det subtile plan
Kroppen – det grove plan
Våken, drøm og søvn

Praksis: Gayatri-meditasjon

4. gang: Fire veier til frigjøring
Kunnskap – Jnana yoga
Handling – Karma yoga
Kjærlighet – Bhakti yoga
Teknikkene – Raja yoga

Praksis: Mindfulness-meditasjon

5. gang: Meditasjons 8 stadier
Universelle etiske verdier
Etiske leveregler
Stillinger
Pusteøvelser
Avspenning
Konsentrasjon
Meditasjon
Frigjøring

Praksis: Chakra-meditasjon

6. gang: Kvalifikasjoner for frigjøring

Praksis: Meditasjon for selv-healing

7. gang: 12 grunner til å meditere
Renser sinnet
Etablerer vitnet – nøkkelen til selvkontroll
Øker konsentrasjonsevnen
Bedre fysisk og mental helse
Skaper et inspirert og våkent sinn
Utvidelse av sansene
Verdsettelse av å være alene
Gir uendelig god tid
Harmoniserer omgivelsene
Åpner for større dimensjoner
Øker eterisk energi
Oppdager Selvet

Praksis: Vennlighets-meditasjon

8. gang: Den integrerte praksis

Praksis: Meditasjon for grupper

Christian Paaske
Yoga- og meditasjonslærer siden 1980. Han er praktiserende astrolog og forfatter.

8 kvelder
Mandag kl. 20 – 22.30
Start: 10. september
Sted: Boknaveien 62, Stavanger
Pris: 2.400 kr
Inkl. Boken Meditasjon – Selvrefleksjon, transformasjon og frigjøring
Begrenset deltakerantall

Påmelding:
E-post: paaske@online.no
Tlf: 452 14 757

Read Full Post »

Remains-of-Buddha-Found

Slik jeg ser det er det få forskjeller mellom buddhisme og advaita vedanta. Det er bare ulik språkbruk for å beskrive det samme. For meg har vedanta hjulpet meg til å forstå buddhisme bedre, i den forstand at før vedanta sa buddhisme meg ikke så mye, men nå gir det langt mer mening. Blant annet fordi jeg ser den samme kunnskapen uttrykt på en annen måte. For meg er vedanta mer pedagogisk, og forklarer ikke-dualisme og bevissthet bedre, enn forklaringene jeg finner i buddhisme.

– Buddhismens forestilling om sunjata eller tomhet, kan virke forskjellig fra vedantas beskrivelse av bevisstheten som hel, full og komplett. Det går ut på det samme, og er bare ulike uttrykksmåter.

– Buddhisme har ikke noen forestillinger om Gud, hvor i vedanta er Gud eller Ishvara sterkt tilstede. Det er likevel det samme, hvor gudsbegrepet er et uttrykk for Maya og ikke en personlig gud.

– Buddhismens utelatelse av en sjel virker merkelig, når de samtidig legger stor vekt på reinkarnasjon eller gjenfødsel og følger mestere fra det ene livet til det neste. Denne «informasjonspakken av karma» som gjenfødes vil vedanta kalle en jiva og ikke sjel. Så igjen blir det kun tilsynelatende forskjeller.

– Hvor jeg finner den aller største forskjellen er i den buddhistiske praksis. Vektleggingen av sosial ansvarlighet for alle medskapninger vil en også finne i vedanta, men på ingen må så fremtredende. Medfølelse eller compassion som noe av det mest sentrale er tilsvarende inspirerende. Samt vektleggingen av praksis og meditasjon, og viktigst av alt at buddhisme først og fremst er hvordan du lever ditt liv. Buddhisme fremstår langt mer praktisk, og plasserer den abstrakte kunnskapen mer i bakgrunnen, og tilgjengelig for dem som er tilstrekkelig interessert.

– Tibetansk buddhisme er imponerende ved at en hel kultur og samfunn i et par tusen år har vært basert på denne kunnskapen. Det er helt unikt.

– Dog er buddhisme rimelig mannsdominert, hierarikisk og en voldsom bukking og skraping for mestere av høyere eller lavere rang. Men også dette kan en overse på høyere nivåer, og er et uttrykk for hvordan for mange gjør buddhisme til en religion hvilket det ikke er.

Buddhisme kommer fra vedanta, og er en avledning av den samme kunnskapen utviklet og praktisert i en annen retning. Ved å studere begge bidrar det til gjensidig økt forståelse og inspirasjon.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »