Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Religion og livssyn’ Category

Mathematics

Et av våre grunnleggende trygghetsbehov er å vite og forstå. Derfor må vi ha en virkelighetsoppfatning for å kunne fungere. Livet må ha mening. Om forklaringen stemmer med virkeligheten er underordnet, det viktigste er å ha en forklaring. Slik oppstod mytologier og religioner. Det har vi levd med alltid. Vår tid er ikke noe unntak. I løpet av de siste par hundre år har vi med vitenskapen og teknologisk utvikling gjennomgått en revolusjon hvor en virkelighetsoppfatning er skiftet ut med en annen. Vitenskap er ikke noe vi tror på, det er sannhet og fakta. Men er det?

Strengt definert er naturvitenskap å bekrefte eller avkrefte teorier gjennom observasjoner og eksperimenter. Når en forlater denne definisjonen er det ikke lenger vitenskap, men teorier og spekulasjoner uten empirisk grunnlag. Ingen har for eksempel sett et atom. Det vi ser er en modell av slik vi tror et atom kan se ut basert på matematiske beregninger. Ingen har heller sett jordens indre. Det lengste det har vært mulig å borre i jordskorpen er 12,2 km. Likevel presenteres vi for bilder av jorden som en kule med ulike geologiske lag og til slutt en magnetisk kjerne av glødene lava, selv om alle beviser tyder på at jern mister magnetisk kraft i høye temperaturer. Dette er bare begynnelsen på vitenskapelige spekulasjoner som i dag presenteres som udiskutable fakta og inngår i vår tids virkelighetsoppfatning.

Når vitenskapen går ut over sitt opprinnelig grunnlag og blir en virkelighetsoppfatning er det ikke lenger vitenskap. Moderne forklaringer på verdens opprinnelse, menneskets utvikling og kosmologisk forståelse skiller seg i prinsippet ikke fra andre former for mytologi, religion og trossystemer. Vi har fått et nytt trossystem med like sterke forsvarsverker mot kjetteri og vranglære som det alltid har vært. Kjettere blir ikke lenger brent på bålet eller sendt til nærmeste torturkammer, men blir stigmatisert, latterliggjort, utstøtt eller mister jobben om de utfordrer de oppleste og vedtatte sannhetene.

Nå tror vi ikke lenger at verden ble skapt av en stor allmektig person på syv dager. Vi tror ikke på engler, djevler og demoner. Eller at en jomfru fødte en sønn som gjorde vann til vin, vekket opp de døde eller fløy opp til himmelen etter sin død. Det ble for fantastisk og utrolig. Nå har vi fått en ny forklaring på hvordan alt henger sammen. Verden er skapt gjennom en gigantisk eksplosjon for 13,8 milliarder år siden. Ut av kaos har naturen gjennom prøving og feiling i milliarder av år blitt til en verden med en ufattelig harmoni, matematisk orden og fysiske lover. Jorden er en kule som spinner med en overflatehastighet på 1500 km/t, beveger seg rundt solen i 10 600 km/t, solsystemet beveger seg rundt galaksen i 800 000 km/t og med en omløpstid på 240 millioner år. Melkeveigalaksen er ikke den eneste, det er millioner eller kanskje milliarder av dem der ute. Videre finnes det gravitasjon. En kraft som holder verdenshavene på plass og får vann til å forme seg som en kule rundt jorden. Gravitasjon gjør også at enorme objekter som månen og planeter går i baner rundt jorden og solen. Den internasjonale romstasjonen som veier et halvt tonn kan dermed skytes opp i en høyde på 408 km og gå i bane rundt jorden i en hastighet på 27.400 km/t hvilket den har gjort med kun bagatellmessige tekniske problemer siden 1998. Til sammenligning med Bibelen må en lure på hvilken forklaringsmodell som er mest fantastisk?

Å reise slike spørsmål er moderne religionskritikk. En kritikk vi trenger fordi den moderne virkelighetsoppfatningen som mytologi og kvasi-religion er destruktiv. Den fjerner effektivt forestillingen om Gud eller en intelligent skapelse. Livet fratas all mening. Mennesket reduseres til et betydningsløst støvkorn i universet. Livet er bare tilfeldigheter og kaos. Mening er opp til hver enkelt. Denne form for verdi-relativisme gjør mennesket selvsentrert, egoistisk og frarøvet å oppdage naturens åpenbare orden og dypere mening. Å kunne definere virkeligheten og livets mening er den ypperste og høyeste makt. Denne form for ideologisk kontroll har vært religionenes fremste oppgave fra fordums tider til dags dato.

Ingen av vitenskapens grunnforutsetninger er empirisk bevist. Det er kun spekulasjoner og tro, men fremstår som udiskutable sannheter. Disse er Big Bang, evolusjon, gravitasjon og heliosentrisme. Ingen stiller spørsmål ved disse ustraffet. Vi er like religiøse som vi alltid har vært. Men vi har fått en langt farligere og mer forførende religion fordi den utgir seg ikke for å være en tro, men sannhet. Men for all del, – undersøk det selv. Det er den vitenskapelige holdningen. Det er å være kritisk.

Read Full Post »

Omslag_ForsideBibelen inneholder perler av visdom oversett i bokstavelige tolkninger i motsetning til symbolske. Døde Jesus på korset, eller er det en symbolsk historie om å dø fra sin gamle identitet og få ny kunnskap i en transformasjon av Jesus til Kristus? Er det snarere et universelt budskap i alle religioner og åndelige tradisjoner av selverkjennelse og frigjøring?

Dette er ikke en teologisk avhandling, men er ment å underholde, provosere, spekulere, vekke idéer og invitere til å utforske nye tenkemåter på et tema overmodent for fornyelse i en tid hvor vi har gått åndelig konkurs. Verden sett gjennom det materialstiske postmoderne kikkhullet er uten mening, håp eller retning. Vi kan alt, men forstår ingenting, i en kultur med stor kunnskap, men ingen visdom.

«Hvem er det gitt å tolke Bibelen? Hvem vet hva sannhet er? Christian Paaske utfordrer etablerte sannheter, og jeg håper at han med denne boken kan inspirere og gi mot til flere om å tenke nytt og tenke selv i forhold til Bibelen.»

Silje Trym Mathiassen, Dialogprest Kirkelig dialogsenter

«Jeg deler innsikten at bevissthet står over materie, materie oppstår av bevissthet og ikke omvendt, og at verden er Gud i en annen form, og mange, mange andre gode innsikter som her formidles – og med et språk enhver journalist kan misunne, så lett å forstå og lese, – det flyter, og det har vært en glede å lese!»

Helge Hognestad, Prest.dr.theol.

«Christian Paaske lægger sine begavede refleksioner frem, så vi andre kan tale videre sammen. Og med ham. Om vi er enige eller ej har ikke betydning. Det er tonen, der skal bære, den mellemmenneskelige tone, kærligheden til verden. Den har han.»

Charlotte Rørth, Journalist, forfatter av boken; Jeg møtte Jesus

NB ! Ta en kikk på innsiden av boken.

Bibelens skjulte kunnskap
Esoterisk symbolikk og universell visdom
Christian Paaske
151 sider
Pris: 300 kr – porto kommer i tillegg
Bestilling: paaske@online.no

Read Full Post »

Annonse_A-5_Bibelens-skjulte-kunnskap

Read Full Post »

Children_duotone

Vi har det godt i Norge. Materielt er vi søkkrike. Åndelig har vi gått konkurs.

Vitenskapisme – dagens religion
I takt med økende velstand har kristendommen blitt faset ut og erstattet med en virkelighetsoppfatning basert på vitenskap. Et stort framskritt synes mange, uten å være klar over at denne overgangen kommer med en svært høy pris. Tro er ikke blitt erstattet med fornuft, men en mytologi er erstattet med en annen. Når vitenskapen går langt ut over sine fullmakter og blir en virkelighetsoppfatning er det ikke lenger vitenskap, men teologi. Forklaringen på livets opprinnelse gjennom Big Bang er ikke sannere enn den bibelske av skapelsen på syv dager. De er begge like spekulative og fantastiske. Med vitenskapen har vi bare fått en ny type kvasi-religion, vitenskapisme.

Et liv med mening
Det positive med den kristne virkelighetsoppfatningen er at livet er intelligent designet. Skapelsen har oppstått av en kjærlighetsfull gudskraft og livet i hver eneste levende skapning er besjelet med denne åndskraften. Hvert menneske har en sjel og vår oppgave på jorden er å være gode mennesker, elske våre medmennesker og kvalifisere oss for etterlivet i himmelen eller andre åndelige sfærer. Det viktige med dette er at det gir livet, hverdagen og hver eneste handling mening. Det danner videre grunnlaget for universelle etiske verdier, moralsk standard og med religiøse forbilder som levende idealer for å leve våre liv.

Berøvet vår menneskelighet
Vitenskapismen tar dette til sin motsetning. Det er ingen intelligent skapelse. Alt er oppstått av kaos og tilfeldigheter. Mennesket er ikke kronverket av skapelsen, men nedstammer fra apene. Vi befinner oss blant millioner av galakser og mennesket er kun et ubetydelig støvkorn i universet. Det er ingen mening. Verdier finnes ikke. Alt er relativt. Mening og verdier må en skape selv. Det er en privatsak og den enes verdier er like gode som andres. Idealene er fotballspillere og popstjerner uten høyere verdier enn å se bra ut på en scene eller sportsarena.

Aldri har mennesket vært mer ensomt stirrende ut i et dødt univers. Store deler av dyreriket er utryddet eller er råstoff i kjøttindustrien. Naturen er i ferd med å forgå i gift og søppel. Samfunnet går tilsvarende i oppløsning med økende sosial pulverisering og eskalerende sykdomsutvikling. Vitenskapismen gjør oss til døde mekaniske objekter. Vi er i ferd med å bli maskiner og roboter. Vi er berøvet det som gjør oss til mennesker. Vi er berøvet vår sjel.

Ta livet tilbake
For å overleve må vi erkjenne vår sjelelige natur. Det er ikke kroppen som gjør oss til menneske, men vår åndskraft gjennom å være et levende, bevisst og sjelelig vesen. Livet er ingen tilfeldighet. Det er en mening med å være her. Livet er en reise for sjelens utvikling og hver ny dag er en gave.

Read Full Post »

Spirituality-and-Healing

Vi er alle på en åndelig reise enten du er klar over det eller ei. Sjelen har levd mange liv. Akkurat nå er du så involvert i dette livet at du har glemt hvorfor du kom hit, hva du skal gjøre her i verden og hvem du er. Innerst inne vet du, men her er en påminnelse.

1 – Verden er ikke virkelig
Å være åndelig er en urokkelig forståelse og viten at verden ikke er virkelig. Verden finnes for all del, men det gjør også en drøm om natten, en film eller et dataspill. Verden er ikke virkelig i betydningen av at den er varig, eksisterer i all fortid, nå og i all fremtid. Det vi kaller verden lever ikke opp til en slik definisjon. Verden eksisterer, men den er ikke virkelig. Å forstå dette krever kontemplasjon, refleksjon og bearbeidelse. Inntil det er forstått og integrert vil du fortsatt være en materialist. Da tror du som de aller fleste at den fysiske verden er virkelig. Det oppleves jo slik. Et hammerslag mot hodet og de fleste skulle være overbevist. Det er fortsatt en illusjon.

Selv fysikken gjør det klart at fast stoff finnes ikke. Går en tilstrekkelig langt nok inn i atomet finnes preatomære partikler, energi og til slutt ingenting, eller ubegrenset potensialitet eller eksistens.

Et spørsmål som hvor slutter verdensrommet skulle gjøre det klart at verden ikke kan være et fysisk objekt. For objekter har en avgrensning og en slutt. Det eneste realistiske er at verden er et bevissthetsfenomen i tid og rom akkurat som internett. Skru av strømmen i alle datamaskinene i verden og det finnes ikke lenger noe internett. Uten bevissthet er det tilsvarende ingen verden.

Dersom denne verden var virkelig skulle en tro at det var mulig å hente fram dagen i går. Den er borte vekk, akkurat som resten av livet ditt fram til nå. Verden er som et musikkstykke. Alltid i bevegelse og forandring og umulig å fastholde.

2 – Bevissthet er virkelig
E
ksistens som er over alt er det eneste som er virkelig. Eksistens kan ikke ha noen begynnelse, for hva var før det? Det kan heller ikke ha noen slutt. Ikke-eksistens finnes ikke. Eksistens bare er. Eksistens finnes ikke i tid og rom. Det har ingen lokalitet. Det er ikke et objekt med avgrensning, form, vekt og størrelse.

Verden oppstår i eksistens slik en drøm oppstår i bevisstheten. Eksistens og bevissthet er det samme, fordi uten bevissthet er det ikke eksistens.

Bevissthet er ikke-dualistisk. Det er ingen adskilthet. Det finnes kun én virkelighet. Alle former for adskilthet er en illusjon. På et kinolerret ser det ut som skuespillerne er adskilte. Det er alt sammen ett og samme bilde. Det vi opplever som dualisme er kun en tilsynelatende adskilthet, en mental konstruksjon hvor vi gir navn og form til ulike fenomener i én stor kosmisk suppe av energi.

3 – Jeg er bevissthet
Bevissthet og eksistens er ikke noe langt borte. Det er det nærmeste av det nære. Det er mitt eget Selv. Den jeg er. Den jeg er hvor det ikke finnes tid. Det er subjektet som gjør meg til et menneske og ikke et objekt. Det er vitnet som vet at jeg opplever. Den jeg alltid har vært. Den gang jeg var barn, da jeg ble eldre, og den jeg er akkurat nå. Mitt eget uforanderlige Selv. Dette Selvet er ut over den personlige jeg-følelsen. Selvet er det samme i alle. Det finnes kun én eksistens. Det finnes kun én bevissthet. På samme måte som det finnes bare én strøm, men milliarder av lyspærer eller livsformer.

Du vet at du finnes ???
Hvordan vet du det ?
Du bare vet det, – ikke sant!
Jeg er denne helt opplagte tilstedeværelsen av min egen væren.
Jeg vet jeg er eksisterer og er bevisst – så enkelt er det.
Jeg er dette vitnet alltid tilstede i alle tre mentale tilstander, våken, drøm og i søvn!

4 – Jeg er en sjel
Det er ikke slik at den åndelige verden er en effekt og resultat av den materielle verden. Det er omvendt. Ut av bevissthet og ut av kosmisk intelligens, hukommelse og informasjon oppstår verden fra det åndelige. Det materielle er det siste nivået av skapelse. For menneskets del, fødes vi først som en sjel i himmelske sfærer eller andre eksistensplan. Der får vi en individualitet med både følelser, tanker og et ego. Denne sjelelige indvidualiteten inkarnerer og fødes inn en fysisk kropp og glemmer alt om sin sjelelige opprinnelse.

5 – Jeg er ikke kroppen
Verden er så overbevisende og de aller fleste blir sugd inn i livets drama og tror det er virkelig. De fleste identifiserer seg med kroppen og tror at jeg er kroppen. Når den dør så er alt slutt. Det kalles uvitenhet. Første skritt i åndelig utvikling er å bryte denne identifikasjonen og forstå at jeg er en sjel som har blitt født inn i denne kroppen. Kroppen er som en bil og jeg er sjåføren.

6 – Livet er sjelens psykodrama
Jeg er en skuespiller på livets scene og deltar i et sjelelig psykodrama. Jeg er her for å lære, utvikle sjelelig modenhet, men også for å glede meg over livet. Nyte det og oppleve verden i fysisk form. Livet byr også på en rekke utfordringer og viser seg i form av problemer. Med i bagasjen har de fleste med seg talenter og mangler. På jordskolen får alle et nøye personlig tilrettelagt pensum og aldri mer enn de sjelelig er i stand til å klare.

7 – Loven om karma
S
om du sår skal du høste. Alle handlinger har konsekvenser og hver enkelt er ansvarlig for utførte handlinger. Livet er en prosess av å bearbeide karma. Livet på det jordiske og fysiske plan er det ideelle stedet for en slik modnings- og utviklingsprosess. Meningen med livet er derfor å handle riktig, leve med integritet og følge livets grunleggende spilleregler av ikke å skade, lyve, stjele, grådighet eller seksuelt misbruk. Meningen er å leve ut min sjelsoppgave jeg bestemte meg for å virkeliggjøre før jeg kom hit.

8 – Sjelelig identitet
For mange slutter den åndelige forståelsen her. Det er en forståelse som vil gjøre livet lettere, trygt, optimistisk og meningsfullt. Det er ingenting å frykte fordi jeg som sjel er udødelig. Uansett hva som skjer lever jeg fortsatt videre, selv om kroppen dør. Jeg er upåvirkelig av opplevelser. Jeg er ikke kroppen, tankene eller følelsene. Døden er som å dra på sommerferie. Det er en befrielse og kun noe å glede seg til. Livet kan leves fritt og fryktløst om dette forstås. Jeg vil videre kunne bli fri fra begjær, lyster, bekymring og frykt fordi det er jo bare tanker. Det har ingenting med meg å gjøre. Det er forbigående slik skyer er det på himmelen.

9 – Åndelig identitet
Med en slik sjelelig identitet har en fortsatt et dualistisk syn og opplever seg adskilt og forskjellig fra andre sjeler. Neste skritt er å bryte også denne identifikasjonen og forstå at min sjelelige individualitet også er et objekt, et tankeprogram som heller ikke er virkelig. Det er et objekt i bevisstheten. Også vitnet må til slutt opphøre. Det eneste som er virkelig er Selvet. Å gi slipp på denne tilknytning er frigjøring. Jeg er allerede bevissthet. Jeg er allerede fri. Så det er ingenting jeg kan gjøre for å bli noe jeg allerede er. Problemet er min uvitenhet om hvem jeg er. Det eneste jeg kan gjøre er å forberede og rense sinnet til å bli klart nok til å forstå dette fullt ut.

10 – Fra forståelse til realisering
Mange har en intellektuell og teoretisk forståelse av dette. Det er i grunnen logisk og forholdsvis lett å forstå fra et åndelig eller idealistisk perspektiv. Det er likevel stor forskjell på forståelse og til integrering av denne kunnskapen til full realisering og frigjøring. Det er en prosess hvor livsførsel, refleksjon og meditasjon er helt sentrale ingredienser. Det er ingen søken, fordi du er det du søker. Det er en praksis i å tilegne seg tilstrekkelig forståelse, rense sinnet for karma, fjerne uvitenhet og realisere. Eller med Swami Sivanandas ord: Serve – Love – Meditate – Realize.

Om Tat Sat

Read Full Post »

real-ghost-story-good-and-evil

«Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see»
Strawberry Fields – The Beatles.

Takk for gratisabonnement på Klassekampen. Med sin marxistiske fortid poserer den som radikal og kritisk. Det er den kanskje innenfor den etablerte virkelighetsoppfatningen, men når hele dette paradigmet er grunnleggende feil, så blir alt feil. Her er beskrivelsen av et annet paradigme jeg mener er mer korrekt og i større grad i overensstemmelse med virkeligheten.

Livet er et bevissthetsfenomen
Verden slik vi opplever den er The Matrix. Det er en drømmeverden. Det er en konstant flux av bevegelse, slik elektroner bombarderes mot en TV-skjerm og fremkaller bilder. Livet er ikke virkelig i betydningen av noe som er varig. Livet finnes for all del, men det gjør også en drøm om natten, en film, et dataspill eller internett. Fjern strømmen fra alle datamaskinene og det er ikke noe internett lenger.

Livet er ikke et fysisk objekt, fordi et fysisk objekt må ha en avgrensning og lokalitet. Det må begynne og slutte et sted. Med et spørsmål som hvor slutter verdensrommet er det åpenbart at verden ikke er fysisk, men et fenomen i tid og rom omsluttet av ubegrenset eksistens og evighet. (Se evt. video: What is under the flat earth.)

Denne drømmeverdenen må vi likevel forholde oss til fordi vi tror den er virkelig. På grunn av denne uvitenheten om virkelighetens natur har vi en sjelelig rolle å spille på livets scene. Vi må delta i livets drama og gjøre våre sjelelige oppgaver og møte livets utfordringer.

Dette er beskrevet i flere åndelige tradisjoner. Vi finner det i Bibelen, Bhagavad Gita, hos Platon, Shakespeare, Strindberg og interessant nok, også i maktelitens egen spirituelle praksis, satanisme.

Med Aristoteles skjedde det er brudd med dette grunnleggende idealistiske synet. Verden ble ikke lenger åndelig eller et bevissthetsfenomen slik hans læremester Platon hevdet, men livet er fysisk, naturen og verden er den virkelige verden. En slik virkelighetsoppfatning har siden dannet grunnlaget for materialistisk vitenskap og utgjør fundamentet av uvitenhet i de flestes virkelighetsoppfatning. Livet er jo virkelig og fysisk – hvem kan nekte for det? Men selv fysikken sier at fast stoff ikke finnes. Gå langt nok inn i atomet, så ender det i ingenting, eller hva fysikere kaller ubegrenset potensialitet. Utenfor tid og rom, uten lokalitet og tilsvarende ubegrenset ekistens og bevissthet.

PlatoLivets mål er å forstå dette og frigjøre seg fra dette mentale fangenskapet. Med et slikt feil utgangspunkt er mennesket stort sett forhindret fra å kunne tilegne seg dette perspektivet og denne muligheten til den ultimate frigjøringen. Det fanger mennesket og gjør dem til slaver i The Matrix, fremragende beskrevet i Platons berømte hulelignelse. Få forstår dette, like lite som de forstår Platon, fordi de kan ikke la være å se verden gjennom sine materialistiske briller.

Livet er et kosmisk drama mellom det gode og det onde.
Livet er et sjelelig psykodrama hvor hver enkelt sjel gis utfordringer og muligheter som aldri ville vært mulig om det ikke fantes ondskap. Hvordan vil du kunne tilgi, dersom det ikke er noen å tilgi? Hvordan kan du utvise mot, styrke og godhet om ikke noen skapte farlige og urettferdige situasjoner? Hvordan kan du overkomme ekstrem frykt uten å bli konfrontert med det mest infame av terror og lidelse?

I et større hierarki av engler, åndsvesener, demoner, djevler og menneskelige individuelle sjeler spiller alle ulike roller. Det er ingen grunn til å ta det personlig. Det er bare et spill. En kinoforestilling ment som underholdning. Men det blir veldig personlig når jeg tror at jeg er en person. «God is a comedian, with an audience too nervous to laugh.»

På jorden finnes to raser, de gode og de onde

Good and evil

De onde dyrker mørket, de gode lyset. Selv de fleste onde elsker Gud og respekterer en intelligent skapelse av spillet. De gode ønsker å tjene, ofre og stille sin vilje til disposisjon for Gud. De onde vil spille livet etter andre regler. De foretrekker sine egne og vil benytte sin frie vilje til å tjene seg selv. De har sin egen gud Satan og Lucifer og sin egen perverterte religionsutøvelse, sort magi eller satanisme. Det er den ultimate egoisme, hvor den enkelte er drevet av makt til å kunne gjøre hva han eller hun vil uten konsekvenser. «Do what thou wilt shall be the whole of the Law. Love is the law, love under will.» som Crowley uttrykte det.

Det er grunnleggende genetiske forskjeller på de to rasene. I sin rene form er satanistene ikke mennesker. De er psykopater i menneskelig form, har en egen tilfredstillelse av å påføre andre smerte og lidelse og lever av en form for psykisk vampyrisme. Det er grader av psykopater. Negative følelser gjennom menneskelige lidelser er mat for dem. Derfor drives de til å skape krig, sult, katastrofer, kriminalitet, sykdom og voldsorgier for å sikre en jevn strøm av denne form for næring.

De ser på seg selv som en herskerrase på samme måte som en sauebonde ser på flokken sin. Han mister ikke nattesøvnen ved å sende 500 sauer til slaktehuset, like lite som herskerrasen bekymrer seg for å ofre tusenvis og millioner av menneskeliv. Det forholdet mennesker i dag har til dyr og industrielt dyrehold hvor millioner av dyr slaktes hver eneste dag er sammenligningsbart med slik herskerrasen ser på oss. For dem er vi bare en saueflokk.

sheep

Maktens modell
Dersom livet på jorden er organisert på denne måten spiller det ganske stor rolle hvem som er på innsiden og hvem som er på utsiden. Herskerrasen har siden tidenes morgen styrt livet på jorden. Det er henvisninger til det i Bibelen og enda mer eksplisitt i Enoks bok. De gjenkjenner hverandre og er nøye med å bevare sine blå blodsbånd intakt. Legg merke til den systematiske bruken av blått og rødt i svært mange sammenhenger for å symbolisere denne polariteten. I kraft av ofte høy intelligens og kontakter på utenomjordiske plan har de organisert seg som konger, hærførere, prester og maktpersoner og tatt kontroll over saueflokken av mennesker. De har videre organisert seg i en eksklusiv maktelite av konger, adelige og aristokrati med frihet fra loven, ekstrem makt og rikdom, mens resten av menneskeheten er slaver og lydige soldater som har marsjert inn i døden i en endeløs rekke av kriger. Denne maktmodellen har eksistert siden tidenes morgen og til dags dato. Formene har forandret seg, men herskerrasen og programmet er det samme. En ekslusiv overklasse av ekstrem makt og rikdom hersker over en menneskehet av slaver.

new-world-order-pyramid-of-power

Urbefolkninger verden over er blitt utryddet i millioner ikke så mye for å ta deres land og ressurser, men mest for å utrydde deres kultur og virkelighetsoppfatning som ikke føyet seg inn i denne modellen. (Mesterlig fremstilt i denne videoen: Flat Earth – Digging Deeper – ODD TV.)

Alt er under kontroll
For å kunne bevare denne maktmodellen er det viktig å ha kontroll på lovene, utdannelsessystemet, religion, vitenskap, teknologi, militæret, massemedia, politiske prosesser og økonomien. For konger i gamle dager var dette forholdsvis enkelt, men i takt med samfunnsutviklingen, økt kunnskap og utdannelse har metodene for denne form for kontroll blitt adskillig mer komplekst. Før var det lett å kontrollere massene med religion, med fryktinngytende trusler om å brenne i helvete innpodet i folket hver søndag, men nå krever det helt andre metoder for å holde kontroll over tankelivet og sørge for lydige samfunnsborgere som holder seg innenfor flokken, går i takt og ikke gjør opprør.

Endeløse løgner og bedrag
Til dette skapes en endeløs rekke av løgner og bedrag. Kriger iscenesettes med nazistene og kommunistene mot resten av verden. Slik internasjonal finans finansierte begge sidene under Napoleonskrigene skjedde det også med Hitler og Stalin. Både den russiske revolusjonen og nazistenes maktovertakelse ble finansiert med amerikansk og jødisk kapital.

Radikal og militant islam blir i dag finansiert og utstyrt med våpen av de samme kreftene. Samtidig som store deler av den arabiske befolkning som en trojansk hest blir masseimportert til samtlige land i den vestlige verden. Samtidig som massemedia promoterer det styrte politiske korrekte evangeliet av multikulturalisme, toleranse og raushet for å ta i mot flyktninger fra land makthaverne selv bomber sønder og sammen for å skape en flyktningekrise. Folk flest ser ikke denne strategien av på ny skape motsetninger i verden og legge grunnlaget for en ny verdenskrig. På ny skal verdenskartet ommøbleres slik verdenskriger gjør. Det er en styrt avvikling av den vestlige verden slik vi kjenner den, og tilrettelegelsen for fremtidens nye verdensorden – New World Order.

Det ser ut som USA og Russland er fiender, men det er begge ulike territorier styrt av medlemmene av den samme klubben. Makteliten er internasjonal. De er forbundet og organisert i et intrikat nettverk av hemmelige samfunn, foreninger og organisasjoner systematisk organisert i en hierarkisk pyramideform med en sentral makt tronende øverst. Politikk er kun et skuespill, en manipulert og styrt prosess med en klar agenda hvor verdensbegivenhetene er for alvorlig til å bli overlatt til tilfeldighetene.

Historien er ikke en prosess av tilfeldige og kaotiske krefter. Det ser slik ut, historievitenskap fremstiller det slik og massemedia bringer det videre totalt blind for de egentlige kreftene som styrer den historiske utviklingen.

Det er klart at dette er langt fra så enkelt. Detaljene er langt mer nyansert fordi makthaverne må spille dette spillet etter reglene for at maktmisbruket ikke skal bli for tydelig. Kunsten er å opprettholde illusjonen av frihet, mens samfunnet egentlig er et diktatur. Men dersom en ikke kan se de store linjene, vil en heller ikke forstå detaljene og hva som egentlig skjer.

Ta en pause og hør hva John Lennon hadde å si ….

Kritisk samfunnsanalyse
Omfattende kritisk samfunnsanalyse finnes som avslører alt dette for dem som samler nok informasjon til å samle alle puslespillbrikkene og etterhvert forstå en stadig større del av bildet. Retorisk kalles den slags avsløringer for konspirasjonsteorier og er i medias og de flestes forblendete øyne per definisjon feil. Går en inn i dette feltet vil en oppdage at den offisielle virkelighetsoppfatningen er stort sett feil om det aller meste.

Det var ikke Lee Harvey Oswald som skjøt Kennedy. Kanskje var det sjåføren slik Zapruderfilmen viser. Eller Kennedy ble ikke drept i det hele tatt og alt var bare iscenesatt. 9/11 var en kontrollert nedrivning har mange fått med seg. Princess Diana ble kanskje drept av britisk etterretning, men var det også bare iscenesatt? Elvis og John Lennon lever kanskje videre, de ble bare fjernet fra plakaten og sin offentlige rolle? Eller døde Paul McCartney i 1966 – sjekk ut den. De har aldri vært på månen, også det skjedde bare på TV. Til og med NASA innrømmer det. Finnes overhodet verdenrommet – eller er det bare science fiction? Atombomber finnes de? Ja, vi har sett det på TV, så det må jo være sant.

Slike spørsmål og gåter kan mange leve med og har forståelse for at makthaverne må lyve av og til. Når det viser seg at jorden er flat, og at vi lever på en spinnende kule er løgn, begynner bedragene å innta ganske store proporsjoner. Selv det, er bare begynnelsen på en forfalskning av en langt mer kompleks verden og ikke minst historisk utvikling.

Avsløringer med hensikt
Det er meningen dette skal avsløres og gjennomskues. Makthaverne rent faktisk dytter sannheten opp i ansiktet på oss ved flere anledninger. Det er ingen tilfeldighet at logoen i FN er en flat jord. Men siden ingen oppdaget det måtte makthaverne selv hjelpe til og plantet informasjonen. Så omkring 2014 begynte de første flat jord videoene å poppe opp på internett og har siden spredd seg.

Hensikten er å teste reaksjonen. Hvordan reagerer folk flest når de blir presentert for ugjendrivelige fysiske bevis på at jorden er flat? Så opplagt som å se forskjell på en pizza og en fotball.

Kognitiv dissonans
Når 99,9 prosent reagerer med kognitiv dissonans, vet makthaverne at den ideologiske kontrollen og den kollektive hjernevasken er så godt som komplett. Keiserens nye klær fungerer hver gang. Kognitiv dissonans vil si at keiseren umulig kan gå naken. Derfor er det som vises fram nødt å være sant. Hva flat jord angår, kan vitenskapen umulig ta feil om så grunnleggende, derfor er uansett hva som fremlegges av bevis nødt til å være feil. I prinsippet betyr dette at folk kan presenteres for nærmest hva som helst, og folk vil tro det. De har behov for å tro det, fordi trygghet er for de fleste viktigere enn sannhet.

Derfor øker nå mengden av avsløringer i media fordi det bevisst plantes. Vi blir introdusert til at Hollywood styres av pedofile satanistiske nettverk. Vi får høre at hjernevaskingsprogrammene nazistene drev med i konsentrasjonsleirene fortsatte i USA etter krigen med uforminsket styrke på hundre tusener av amerikanske borgere og kidnappete barn.

The truth is hidden in plain sight
Sannheten vises i full åpenhet og særlig gjennom film. Filmer som Avatar, Truman Show, The Matrix og nylig serien Stranger Things er detaljerte og presise og forteller hvordan verden egentlig er, men forkledd som fiksjon, mens det egentlig beskriver virkeligheten. Selvsagt ikke alt som tyter ut av Hollywood er sant, men det foretas systematiske avsløringer for å gjemme sannheten i full åpenhet.

Fanget i narrespillet
Dersom en ikke forstår dette og ikke er i stand til å se de store linjene vil en forbli fanget i narrespillet. En vil tro at det som fremstilles på TV, står i avisene, undervises på skolen og hva den hellige vitenskapen har kommet fram til, er stort sett sant og et korrekt bilde av en sivilisasjon som aldri har vært smartere enn nå. Da er en oppdatert og tror en vet hva som foregår. Ja, mange detaljer innenfor narrespillet er sanne og korrekte innenfor det etablerte paradigmet. Men i det en står utenfor i et annet paradigme, med en annen virkelighetsoppfatning, blir det gamle paradigmet meningsløst og i hovedsak grunnleggende feil.

Slik har verden alltid vært
Livet på dette eksistensplanet, denne drømmeverdenen har alltid vært et drama mellom lys og mørke, mellom ondskap og godhet. Denne maktmodellen ville kunne avskaffes om nok mennesker gjennomskuet den. Saueflokken ville kunne overta makten fordi folket har den reelle makten. Det ser ikke ut til å skje med det første, så en må snarere akseptere livet slik det utfolder seg. Delta i spillet og konsentrere seg om det området av livet en har kontroll over og uføre sine sjelelige forpliktelser og ansvar etter beste evne.

Bortsett fra det er livet en fantastisk gave og vi lever i en unik tid hvor tilgangen på informasjon og kunnskap er enestående i historien. Det er ingen grunn til å klage, fordi i og med at jeg er her, betyr at det jeg på et tidspunkt har villet være her. Eller for å avslutte med Leonard Cohen;

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack, a crack in everything
That’s how the light gets in.

 

Read Full Post »

Elefantguden Ganesh er en av de mer sentrale og populære gudene i det hinduistiske gudegalleriet. I all sin fargerikdom er det et spektukulært symbol på selvet og bevissthet. Som mange andre religiøse og spirituelle symboler gir det form til noe som er uten form.

Read Full Post »

Older Posts »