Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Kjønnsroller’ Category

s3-us-west-2.amazonaws.comsleuthjournalwp-contentuploads20161012004024gender-identity-f34cd90e05b01bd22fe70592019da833804e49d3

Bioteknologiloven forbyr surrogati. Men i følge helseminister Bent Høie er det helt greit at vennene hans reiser til Canada, i hvert fall en av dem, og får hjelp av en kvinne til å påta seg jobben med bære fram et barn disse to mennene i fellesskap skal betrakte som sitt eget og være far og mor for. I følge Bent Høie er dette en gledelig begivenhet og alle barn må selvsagt være velkomne. Han ser ingen grunn til å sanksjonere mot at vennene hans bryter norsk lov, så lenge den brytes i utlandet. Han innser riktignok urimeligheten i å gi et slikt amnesti til alvorlige forbrytelser, men når det gjelder surrogati er det ingen grunn til å reagere. For eksempel er omskjæring av jentebarn forbudt i Norge, og det er ingen formidlende omstendighet når foreldrene reiser til utlandet for å omgå norske bestemmelser.

Slik tankegangs gjelder åpenbart ikke for surrogati, som i praksis betyr at det er lovlig i Norge, bare man er villig til å overkomme de økonomiske omkostningene. Her vil jo prisene variere og hvite kvinner fra vestlige land kan nok tilby sine egg og tjenester langt dyrere, enn kvinner i fattigere deler av verden. Slik organdonasjon åpner opp for et omfattende illelegalt, brutalt og ukontrollert marked, vil det med et slikt amnesti også gjelde for surrogati.

Det mest problematiske med Bioteknologiloven er at familien opphører som grunnleggende samfunnsinstitusjon. En familie slik naturen legger til rette for bestående av far, mor og barn gjelder ikke lenger i juridisk forstand. Ved hjelp av adopsjon, kunstig befruktning, eggdonasjon og nå også surrogati som det ses gjennom fingrene med, kan en familie like gjerne bestå av en enslig mann eller kvinne, to kvinner, to menn eller et kollektiv. I mange tilfeller kan dette være gode løsninger av velmenende og kjærlighetsfulle foreldre, men det undergraver barns biologiske rett til å være født av en mor og en far. I mange tilfeller når et barn mister en eller begge foreldrene må det finnes andre løsninger, men Bioteknologiloven legger til rette for at det planlegges for slike unntaksløsninger.

Bioteknologiloven er et skritt i retning av transhumanisme, kjønnsnøytralitet og en systematisk avvikling av kjønn. Forskjellene mellom kvinne og mann skal viskes ut, og en familie bestående av to menn eller to kvinner, eller enslige skal være like naturlig som en familie av mor, far og barn.

Seksuelle preferanser går gjennom samme forvandling. Særlig blant ungdom er det nærmest et avvik, konservativt, kjedelig og ikke å følge med i tiden å bare være hetroseksuell. Deres seksuelle orientering og identitet utsettes for gruppepress fra nærmeste pride-tog og TV-serier som Skam, av å utvide det seksuelle repertoiret til også å være en av dem. Pride-tog under påskudd av likeverd og toleranse slår an tonen av en ny trend av å være seksuelt allsidig i et freak-show hvor selv flere ledende politikere danser seg varme og gir sin tilslutning. I tillegg til å innføre en bioteknologilov som fjerner all naturlighet knyttet til kjønn, seksualitet og familie.

 

 

Read Full Post »

Kvinner

De siste 100 års kamp for kvinners likestilling, rettigheter og selvstendighet vil mange slå seg på brystene og hylle som en suksess. Fasaden av sterke kvinner som nå styrer landet og menn som arbeider i barnehager har en skyggeside som er alt annet enn frigjøring. Kjønnsrollene er ikke opphevet, de er bare reversert.

Kvinner skal nå vise muskler og overta mannens tidligere plass i samfunnet til et nivå av selvstendighet hvor menn er blitt overflødige. Følgelig oppdras nå de fleste barn av alenemødre. Familien som en gang var fundamentet i samfunnet er i oppløsning og stadig flere av familiens funksjoner overtas av staten.

Derfor begynner barn nå i barnehager i et halvt års alderen. Førskolelærere og fritidspedagoger har overtatt barneoppdragelsen for at mødrene kan vie seg til jobb og karriere og mennene kan gå i pride tog. Den ellers neste skansen av å nedbryte de siste rester av kjønnsmessig normalitet og naturlighet. Under slagord av å hylle mangfold og frihet er det neste stadiet den totale kjønnsmessige forvirring hvor kjønn til slutt mister mening, kan avskaffes og forbys.

Allerede ses det tilløp i språklige påfunn hvor ‘han’ og ‘hun’ skal fases ut og i verste fall anses kjønnsdiskriminerende og kriminelt. Lovverket følger også etter hvor ny bioteknologilov omdefinerer barn og familie for å åpne for surrogati, sædbanker, prøverør, kloning og menneskeavl i laboratorier. Avskaffelse av familien og kjønn er viktige trinn i en styrt utvikling mot en ny verdensorden befolket av kjønnsløse slaver kontrollert, programmert og styrt av staten fra kuvøse til massegrav.

Ta kjønnsrollen tilbake
For å motvirke denne utviklingen må vi ta kjønnsrollene tilbake. Menns rolle er å vise styrke. Kvinnes styrke er hennes følelser. Kvinner har behov for å hengi seg til en mann, men utvikler kun forakt dersom mannen ikke kan innfri slike forventninger. Isteden ender det med at kvinnen kontrollerer mannen, gjør begge ulykkelige, går fra hverandre og foretrekker å leve alene. I kraft av økende individualisering er den enkeltes personlighet, interresser og preferanser blitt så spesielle at parforhold er blitt så komplisert at mange gir opp før de har begynt.

Menn og kvinner er skapt sammen. De utfyller hverandre. Menn blir svake uten en kvinne til å gi dem den mykheten, omsorgen, varmen og hengivelsen som menn mangler. Kvinner blir harde, kalde og frustrerte dersom de selv må beskytte sine følelser og mangler tryggheten og vernet av familie, hjem og barn mannen skal gi dem.

Både menn og kvinner har ansvar og forpliktelser overfor livet. Kjønnsmessig identitet kan ikke velges etter eget forgodtbefinnende. Naturen har en plan og fjerner vi oss for langt vekk fra naturens orden er det ikke naturen som lider, men vi.

Et kjønnsmessig eksperiment
Kvinnefrigjøring kom skeivt ut over hoppkanten fordi det verken forstod eller styrket kvinnens feminine kraft. Tvert i mot svekket det kvinnens identitet ved å fjerne henne stadig lenger vekk fra sin natur. Forsøket på å bekjempe mannen, konkurrere med dem, overta deres domener ble en kamp om rettigheter og territorier på mannssamfunnets premisser. Resultatet er et land nå styrt av menn av begge kjønn.

Menn manglet styrke til å stå i mot presset, forstod ikke hva som foregikk og ble akterutseilt i det kvinnen stormet fram og mangel på evne til å definere sin egen maskulinitet annet enn i tradisjonelle rollemønstre. Verken kvinner eller menn forstår hverandre fordi de ikke forstår seg selv og den eneste identiteten tilbake er kjønnsnøytralitet og et felles intetkjønn.

Dette er ikke frigjøring, men et sørgelig kapittel av individuell og samfunnsmessig degenerering. Konkret gir dette seg utslag i negativ befolkningsvekst som er realitetene i de samfunnene hvor kvinnefrigjøringen har vært mest vellykket. Dette kjønnsmessige eksperimentet var kjekt så lenge det varte, men er et samfunn uten framtid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s , av kjønnsrollene hvor kvinner skal vise muskler og menn vise følelser Medaljen har også en bakside og resultatet er alt annet enn frigjøring. Kvinner har ikke bare mistet sin frihet, men også seg selv.

 

og såkalt frigjøring har vært en katastrofe.

Read Full Post »

Woman

Kvinner er ofte flinkere til å leve alene enn menn. De viser en indre styrke og selvstendighet i det som så feilaktig kalles for det svake kjønn.

Menn uten en jobb å gå til og uten en kvinne i huset blir ofte hjelpeløse. De faller fra hverandre, ser film og TV til langt på natt, står seint opp, spiser frokost tre ganger om dagen og har vanskelig for å ha disiplin og rutiner i hverdagen. Det er kanskje ikke så rart. Når de flytter ut fra mor, forbarmer ofte en annen kvinne seg over dem og fortsetter der mor slapp. Hvordan skal de ellers få i seg mat, komme seg opp om morgenen, få vasket klær, få matpakke med på jobben, få slått gressplenen eller få skrudd av TV’en og komme seg i seng om kvelden?

Kvinner er biologisk sterkere enn menn. De lever lenger. Det er mindre barnedødelighet blant jenter enn gutter. Dersom det var menn som fødte barn og ikke kvinner, ville alle fødsler vært med full narkose.

Kvinnens selvstendighet kommer fra at hun er mer fornøyd med bare å være seg selv. Menn må strebe, konkurrere, bygge, skape og markere seg i den ytre verden for å få bekreftelse og føle seg verdsatt. Kvinnen er mer knyttet til naturen, fordi hun føler mer, er mer intuitiv og vet at hun verdsettes fordi hun er som naturen,–  vakker, frodig, har myke former, gir vern og beskyttelse, er fruktbar og gir liv. Derfor heter det Moder jord fordi naturen er selve kilden til feminin kraft. Kvinner er nærmere denne kilden enn menn. De har valgt å satse på en usynlig mann i himmelen og henter sin kraft derfra.

Det feminine er sterkere enn det maskuline. Den indirekte, passive og skjulte innflytelsen oppnår mer enn den direkte, aktive og åpne. Det var som Ibsen skrev; «Han var for sterk, – det stod kvinner bak ham.» Innenfor husets fire vegger er fysisk vold ille, men psykisk vold dreper fler. Fysisk vold skader og dreper raskt, psykisk terror dreper langsomt. Det er den jevnlige kritikken, surmulingen, ydmykelsen, tausheten, følelseskulden, den drepende emosjonelle stemningen og den seksuelle avvisningen som tar livet av mange menn.

I frykt for kvinnens overlegne kraft har menn derfor gått i allianse med andre menn. De har brukt sin fysiske overlegenhet til å skape egne mannssamfunn med egne regler som favoriserer menn og systematisk undertrykker kvinner. Den viktigste funksjonen er å sikre menn fri tilgang på sex. Derfor er i patriakalske kulturer sex kun lovlig innenfor ekteskapet. Det er en dobbelstandard for før-ekteskapelig sex og utroskap. For menn ses det gjennom fingrene, for kvinner er døden knapt strengt nok. Videre følger bibelvers som kvinnen skal følge mannen, hun skal tie i forsamlinger og mannen er kvinnens hode. Juridisk er hun i flere patriakalske samfunn mannens eiendom og blir  utdannings- og jobbmessig ofte diskriminert med lavere lønn og færre muligheter. Mannens svakhet viser seg på mange måter.

Mannens svakhet i forhold til kvinner kompenseres ofte med å være morsom. Millioner av år med utvikling har lært menn at dersom han ikke kan få en kvinne til å le vil han aldri få ført sine gener videre. Kvinner liker nemlig å le. Det får dem til å slappe av, i det de legger hodet bakover, åpner munnen og hengir seg til latteren. Det minner mye det han egentlig vil, så han fortsetter å fortelle vitser, gjøre ablegøyer og skape oppmerksomhet i håp om å lykkes til slutt. Om det ikke lykkes er det likevel ikke helt forgjeves. Denne nedarvede egenskapen har tross alt gjort menn morsommere enn kvinner. Kvinner trenger ikke være morsomme, de får nok oppmerksomhet uten.

Det er likevel ingen spøk verken å være morsom eller mann. Det er nemlig de tøffeste soldatene som dør først i krig, mens de feige og forsiktige lever lenger. Det er de største trærne som knekker i stormen, mens gresset føyer seg etter vinden. Vann er hardere enn fjell, – havet vasker vekk fjellet etter lang nok tid. Et barn er mykt og svakt ved fødselen, men har livet foran seg. En olding er stiv og skrøpelig og har foten i graven. Det harde og kraftige er alliert med døden. Derfor er det bedre å være myk og svak fordi det er alliert med livet. (Fritt etter Tao Te King)

Kvinnens styrke er undervurdert. Det feminine er i det lange løp sterkere enn det maskuline. De trenger likevel hverandre. De er skapt for hverandre. Det skal to til å danse i livets dans. Det feminine og maskuline er livets krefter. Helheten er større enn summen av delene. De styrker hverandre når de forstår, respekter og elsker hverandre. Skal vi prøve det?

do-not-leave-me-albena-vatcheva

Read Full Post »

Feminister er en skam for saken de har kjempet for. I deres passivitet, unnfallenhet og forræderi mot deres arabiske og muslimske søstre har de mistet all troverdighet.

En styrt utvikling
VenusDersom en tror at de siste 50 årenes kamp for kvinners like rettigheter er et resultat av sterke og målbevisste kvinners kamp på barrikadene, tro om igjen. Takket være kvinnebevegelsen har vi nå fått et samfunn hvor både menn og kvinner er i full jobb. Vi har annektert et forbruksmønster og livsstil som for de fleste gjør det tvingende nødvendig. Barn havner i barnehagen allerede fra ett-års alderen hvor staten i stadig større grad overtar barneoppdragelsen. Over halvparten av alle ekteskap ender med skilsmisse. Familien som bærende fundament i samfunnet er i oppløsning til fordel for et samfunn av enkeltindivider. Resultatet er en fordobling av antall arbeidstakere, forbrukere og skattebetalere. Den såkalte frigjøringen har gjort også kvinner til lønnsslaver og mer enn noensinne dobbeltarbeidende.

Det var også målet fra de økonomiske og ideologiske kreftene som har fordel av en slik samfunnsutvikling. Gjennom kontroll over økonomi, politikk og media var kvinnebevegelsen en styrt utvikling med et forutsigbart og fra et slikt synspunkt, ganske vellykket resultat.

Klimaendringer i politisk korrekthet
Denne agendaen har kommet til overflaten ved flere anledninger. Det er dokumentert at ledende feminister som Gloria Steinem og andre var CIA agenter for å skape politisk aktivisme på amerikanske universiteter på 1960 tallet. Kvinnebevegelsen kunne vært knust og ignorert fra starten om agendaen hadde vært å la kvinnene forbli bak kjøkkenbenken og modellen av én økonomisk forsørger til familien hadde vært ønskelig. Isteden ble kvinnebevegelsen støttet av media, lobbyvirksomhet, finansiering, endringer i utdanningssystemet, næringslivet og båret fram av en styrt medvind gjennom klimaendringene i politisk korrekthet.

En ny vind av politisk korrekthet
For tiden går Europa og den vestlige verden gjennom store kulturelle og samfunnsmessige endringer gjennom en stor tilstrømming av innvandrere og flyktninger spesielt fra den arabiske verden. I kjølvannet har det oppstått et nytt værskifte i politisk korrekthet igjen drevet fram av de samme mekanismene. Agendaen er det multikulturelle samfunn, nedbrytning av nasjonalstatene og på sikt en økende polarisering mellom den vestlige og arabiske verden, ikke bare utenrikspolitisk, men også i hvert enkelt land. Toleranse, integrering og inkludering er nå det politisk korrekte for å lykkes med denne utviklingen.

Ekstrem kvinnediskriming
Sannsynligheten for at kvinnebevegelsen er en styrt saueflokk blir i lys av denne utviklingen særlig tydelig. I møte med arabisk kultur, islam og innvandring presenteres vi for en form for kvinnediskriminering som nærmest hyler en i ansiktet. Barneekteskap, steining av kvinner, arrangerte ekteskap, æresdrap, hijab, burka, juridisk diskriminering og kvinner som er nærmest mannens slave, er i dag en realitet for svært mange kvinner i den arabiske verden og i vårt eget land. Fra enkelte afrikanske kulturer kan også kjønnslemlestelse av jentebarn føyes til listen.

Hvor er solidariteten?
Her skulle en tro at varsellampene i Kvinnegruppen Ottar ville lyse ti ganger kraftigere enn hvis noen driver med toppløs servering eller selger porno. Men nei, overfor den mest åpenbare kvinnediskriminering, hundre ganger verre enn hva kvinner kjempet for i Norge i de siste 50 årene, er det ikke bare taust som graven fra kvinneorganisasjoner og feminister. Tvert i mot følger de saueflokken av politisk korrekthet og ofrer den minste tilløp til kritikk på alteret av toleranse, integrering og respekt for andre kulturer. Hijab som en skulle tro ville få enhver feminist til å se rødt ønskes nærmest velkommen som et tegn på kvinners selvstendighet. En av de få feminister jeg kjenner til er Hege Storhaug, en kvinne de fleste politisk korrekte så vel menn som kvinner knapt vil røre med en ildtang.

Feminister – dere er en skam for saken dere har kjempet for. I deres manglende solidaritet, passivitet, unnfallenhet og forræderi mot deres arabiske og muslimske søstre har dere mistet all troverdighet.

—————

PS. For dokumentasjon av at kvinnebevegelsen på 1960 tallet var en styrt utvikling er dette intervjuet relevant med den amerikanske forretningsmannen, filmprodusenten og politikeren Aaron Russo.

For dokumentasjon på at Gloria Steinem var en CIA agent:

http://www.whale.to/b/how7.html

Read Full Post »

Brains

Det finnes morsomme kvinner for all del, men er menn morsommere.
Men selvsagt uten humor, er ingenting morsomt…..

Et hvert menneske, mann eller kvinne, lider av en grunnleggende eksistensiell tomhetsfølelse med en umettelig appetitt på bekreftelse. Denne utfordringen takler kvinner og menn forskjellig.

Kvinner inntar den passive rollen. De satser på bekreftelse, verdsettelse og anerkjennelse bare ved å være til. Deres skjønnhet, sjarm, omsorg, runde og behagelige former og på alle måter guddommelig vakre vesen er nok. Kvinner skal nytes, oppleves og er som en vakker blomst som ikke trenger noen begrunnelse for sin skjønnhet. Slik har de fascinert, bedåret, forført og  kontrollert menn og som har verdsatt, dyrket og forgudet dem siden tidenes morgen. Kvinner trenger ikke gjøre noe for å satt pris på, men utseende, sjarm, lidenskap, intimitet, libido og emosjonell intensitet er nok. Derfor bruker kvinner lenger tid på badet enn menn, fordi sminke, klær og utseende må til for å holde fasaden i orden.

For menn har sminke, lekre klær og et mildt, omsorgsfullt og medfølende stemmeleie en begrenset effekt. Svært få menn kan spille på utseende sitt, og hvis de gjør virker det bare dumt. Menn må gjøre noe aktivt for å få oppmerksomhet. De må være flinke, tjene mye penger, eie flotte ting og tilegne seg status i ulike klatrestiger for suksess. Få ting virker mer tiltrekkende på kvinner enn makt og penger. For de menn som mangler dette har en siste utvei, humor. Å få kvinner til å le er et billig triks, men det virker. Dette har vært kjent siden steinalderen og langt tilbake til forhistoriske sivilisasjoner. Kjønnsrollene er ikke lenger hva de var. Selv om likestillingen inntar stadig mer androgyne former har menn på humorfronten et evolusjonsmessig fortrinn det skal mye til for kvinner å ta igjen.

Når det gjelder humor er det fortsatt kjønnsroller – det generelle bildet er at menn forteller vitsene og kvinnene ler av dem. Humor i seg selv ser ut til å være likt fordelt mellom kjønnene, – på tross av hvor mye ulikhet, spenning og kødd det har vært mellom dem.

Read Full Post »

  • Både menn og kvinner er nå i fullt arbeid. En inntekt kan ikke lenger forsørge en familie.
  • Med to inntekter øker forbruket, flere biler, større boliger, hytter, ferieturer m.m.
  • Med flere skattebetalere økt offentlig forbruk
  • Full barnehagedekning fra 1 års alderen. Kvinner velger jobb framfor å være sammen med sine barn, og overlater stadig mer av barneoppdragelsen til staten.
  • Fri abort – full seksuell frihet uten ansvar.
  • Over halvparten skiller seg og stadig flere lever alene og økonomisk uavhengige av en partner. Enpersonshusholdninger er ytterligere forbruksøkende. Familien er i oppløsning. Enkeltpersoner er lettere å kontrollere politisk enn familier.

VenusDisse endringene har forandret samfunnet dramatisk. Ingen barn leker i gatene lenger, de er i barnehagen, på SFO eller sitter inne og spiller data fordi foreldrene ikke er hjemme. På tross av økte tekniske hjelpemidler har det ikke ført til mer fritid. Tvert i mot har det ført til større forbruk, flere utgifter og behov for å arbeide enda mer. For mange er hverdagen blitt et løpehjul som spinner stadig raskere. Under slagord for frigjøring har vi fått et slavesamfunn. Var det det som var meningen?

Ps. Det er ikke uten grunn av kvinnefrigjøring ble massivt støttet av internasjonal finanselite og deres kontrollerte massemedia og effektive propagandaapparat for å skape nettopp slike samfunnsendringer. Kvinnefrigjøring har vært alt annet enn frigjøring, – det har kun skapt nyttige idioter for framveksten av fremtidens slavesamfunn.

Få med deg denne snutten fra Aaron Russo – Womens Lib created to tax women and break up families

Read Full Post »

mother-earthI det lange løp er det feminine sterkere enn det maskuline. Yin er alltid sterkere enn yang. Det passive og indirekte oppnår mer enn det konfronterende og aggressive. Derfor dør de tøffeste soldatene først og de største trærne knekker i stormen. Som et nyfødt barn eller en blomst voksende gjennom asfalt er det myke og svake alliert med livet, mens en gammel mann med foten i graven, stiv og hard er alliert med døden. Derfor er det bedre å være myk og føyelig, enn hard og rigid. Havet er sterkere enn fjell, det vasker vekk fjellet bare det får tid nok. Jorden er en kvinne, – hva ville vi vært uten henne? Fritt etter Tao Teh King.

I dag styres verden av menn av begge kjønn – la oss hylle og fremelske det kvinnelige, det vil gjøre verden til et bedre sted.

Read Full Post »

Older Posts »